شست و شوی فرش هاي کهنه، عتيقه، تمام ابريشم تبريز و اصفهان و صادراتی، شست و شو و رنگ برداری و لکه برداری، دارکشی، پرداخت و رفو خدماتي هستند که هزينه آنها با توافق بين طرفين قرارداد تعيين مي شود