خانه » بدترین ماه بنگاه‌های صنعتی در سه سال گذشته + نمودار

اکوایران: ارزیابی شاخص‌های شامخ بخش صنعت نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های 1399 تا 1401 بنگاه‌های صنعتی کمترین نمره از مدیران خرید را در ماه‌های فروردین دریافت کرده‌اند و این ماه را می توان بدترین ماه برای بنگا‌ه‌های صنعتی دانست. به گفته فعالان اقتصادی تعطیلات فروردین‌ماه یکی از دلایلی است که کاهش نمره بنگاه‌های صنعتی از نگاه مدیران خرید را به همراه داشته است.

به گزارش اکوایران؛ براساس گزارش شاخص مدیران خرید در بازه زمانی مورد بررسی می‌توان گفت بنگاه‌های صنعتی برخلاف شامخ کل اقتصاد ما‌ه‌های کمتری را در رکود و انقباض بوده‌اند.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی‌که رقم زیر ۵۰ واحد باشد از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. با توجه به این تعریف می توان گفت عدد بنگاه‌های صنعتی در سه سال گذشته در 10 ماه کمتر از 50 واحد بوده یا به عبارتی بنگاه‌های صنعتی 10 ماه را در رکود و انقباض سپری کرده اند و سایر ماه‌ها در مرز 50 قرار داشته‌اند که این امر به معنی برداشتن گام برای خروج از رکود است و در برخی از ماه‌ها نیز توانسته‌اند نمره قابل قبولی را از مدیران خرید دریافت کنند.

ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که بدترین نمره در روند شامخ بخش صنعت از 399 تا 1401 همانند شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه به این بخش اختصاص یافته است. بطوریکه در فروردین سال 1399 نمره مدیران خرید به بخش صنعت 28.06 بوده که بدترین نمره در دوره زمانی مورد بررسی است، پس از آن در فرودین سال 1401 نمره تخصیص داده شده به بنگاه‌های صنعتی به 37.02 رسید که با اختلاف اندک نسبت به سال 1400 دومین ماه بد بنگاه‌های صنعتی در این بازه زمانی محسوب می‌شود؛ در نهایت در فروردین 1400 بنگاه‌های صنعتی توانستند از مدیران خرید نمره 37.28 را بدست آورند تا به این طریق بدترین ماه بنگاه‌های صنعتی از نگاه مدیران خرید در سه سال اخیر به فروردین ماه اختصاص یابد.

شامخ صنعت یکساله